Wysyłka kurierska

Przesyłki na terenie kraju realizujemy za pośrednictwem firm kurierskich Pocztex, DPD, Fedex, DHL. Również wysyłki paletowe. 

Dostawa transportem własnym

Posiadamy własny transport, w razie pytań proszę o kontakt.

Zwroty 

Prawo do odstąpienia od umowy 

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego. 

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

3. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. 4. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko. 

Rękojmia 

1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia). 

2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia). 

3. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie. 

4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia przedmiotów powstałe w skutek transportu. W razie uszkodzenia przedmiotu w transporcie Kupujący jest zobowiązany do sporządzenia protokołu uszkodzeń poświadczonego przez świadczącego usługę transportową. Protokół uszkodzeń stanowi podstawę do dochodzenia roszczeń w stosunku do świadczącego usługi transportowe. 

Postanowienia końcowe 

1. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się przepisom prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przed sądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sad właściwy miejscowo i rzeczowo.

adres do zwrotu:

Bartnicy.pl Piotr Chrapla
Klecza Dolna ul. Malownicza 70

34-124 Klecza Górna

e-mail: piotr@bartnicy.pl

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:  W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.  

Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: piotr@bartnicy.pl lub przesyłając oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres Piotr Chrapla Klecza Dolna 277 34-124 Klecza Górna e-mail: piotr@bartnicy.pl

Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy jednak nie jest to obowiązkowe. 

Aby zachować termin odstapienia od umowy, wystarczy aby wysłali Państwo informację o chęci skorzystania z przysługujacego Państwu prawa do odstapienia od umowy przed upływem ustawowego terminu 14 dni do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. 

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności  w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybrania przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas)

Prosimy o odesłanie lub przekazanie rzeczy niezwłocznie, a w kazdym razie nie później niż 14 dni od dnia w którym poinformowaliście nas Państwo o woli odstąpienia od umowy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatnośći do czasu otrzymania rzeczy.  

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:  W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadaja Państwo tylko za ewentualne zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Brak odstąpienia od umowy:  

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:  -o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę  za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed  rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez  przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;  -w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku  finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które  mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;  -w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,  wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu  jego zindywidualizowanych potrzeb;  -w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;  -w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w  zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można  zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,  jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;  -w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu,  ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi  rzeczami;  -w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena  została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których  dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość  zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;  -w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego  przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli  przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania  konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne  do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy  przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;  -w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne  albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu,  jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;  -o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;  -zawartej w drodze aukcji publicznej;  -o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów  mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług  związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub  kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia  usługi;  -o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku  materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną  zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po  poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od  umowy.